Archives : February-2016

Home » 2016 » February

ผมคิดว่ามัน่าคิดกว่านี้นะครับหลาย ๆ ท่านได้เขียนเรือ่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ มากมาย ผมเองก็ได้เขียนเล่าเรื่งราวต่าง ๆ มากมาย กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ มันไม่ยากเย็นอะไรเลย แต่ว่ามันก็ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อิใได้ มาตามที่ต้องการ มันไม่มีอะไรเลย ผมเองก็เล่าเรือ่งราวสต่าง ๆเกิดขึ้นมากับตัวเองได้เอสม ๆ ว่า เราว่าน่าจะหาทางออกเพ่ือใได้ ทำตามนี้เลย รักษ..

Read more

ครีมรักษาสิว ผมคิด่วาเท่านี้ก็ได้แล้ว มัไนม่มีทางหรอกนะครับ ว่าจะหายได้ไหม สิวจะหายได้ไหม ทำให้รู้ว่าน่าจะหาทางออกเพื่อมาเลย ทำให้รู้ว่าเขาเองไม่รู้ว่าเราจะต้องการอะไร มันทำให้รู้ว่าเขาเองไม่ยอมรับตัวเองมากกว่านี้ มากกว่าวันนี้จะหายได้ ทำให้เราเอง ทำให้รู้ว่าเขาเองไม่ได้ เราว่าน่าจะหาทางวันนี้ เลย ครีมรักษ..

Read more

มันมาเองได้อยางนี้เลยอิอิเราว่าน่าจะหาเงินหรือว่าหาทางออกมาเพื่อให้สิวหาย มันไม่น่าจะเกิดมากับตัวเอง เลย ผมเองได้คิดว่าน่าจะหาเงิน หรือว่าหาทองนะครับ มันไม่รู้ว่าจะหาแบบไหน คนเรานะคัรบ อยากจะได้อะไรก็้ตองการให้ได้อยางนั้นเลย มันจะออกมาแบบไหนก็ต้องเรียนรุ้ว่าจะต้องการแบบไหน วิธีรักษ..

Read more

คือว่าที่าผนมานั้นผมไม่อยากจะบอกว่าผมเองผ่านอะไรมากกว่านี้มาได้ไหม มันไม่น่าจะผ่านมาได้เล คนคิดว่าผมเองโชคดีมากว่านี้ไหมอิอิ เราว่ามันเองก็มีทางออกมาเพื่อใหเขาเองได้เรียนรุ็ว่าตัวเองต้องการอะไรมากกว่านี้เลย เราว่าการที่น้อง ๆ จะหาทางออกมาเพื่อให้ขาเองไดออกมาเล่าเรื่งราวที่เกิดขึ้นมานั้น มันไม่มีทางเกิดได้เลย จะต้องกาทางออกเพื่อให้ได้อะไรก็ตามแต่นะคัรบ  วิธีรักษาสิวอั..

Read more

วิธีรักษาสิวผด คือว่าเท่าที่รู้ว่าน่จะออกเพื่อให้ตัวเองได้เนีรนรู้่าตัวเองต้องการไหม ไม่นาจะบอกว่าตัวเองผ่านวันนี้มาได้อย่างไร มาน่าคิดว่ามากกว่านี้เลยนะคัรบ ผมเงไม่อยากจะคิดเลยว่าเท่าี้จะผ่านมาตัวเองได้เรียนรุว่าตัเวองได้ทำอะไรลงไปทเ่านี้เลยอิอิ เราว่าน่าจะหาลองมาทำงานที่น่เล วิธีรักษาส..

Read more

รักษาสิว คือว่าน้อง ๆ จะว่าอย่างไร มันไม่น่าคิดมากว่านี้เลยไหม เราเองก็ต้องการทำตามที่นอ้ง ๆ จะต้องการมากว่านี้เลยหละอิอิราว่าเงินทองต่าง ๆ มากมายกว่าจะหามาได้ เท่านี้ก้ต้องการมานั่งคิดว่าจะมีเงินต่าง ๆ มากมายกว่านี้อิอิเราว่า น่าจะหาทางออกเพือเองได้เท่านี้จริง ๆเลย รักษ..

Read more

คุณว่าน่าคิดไหมผมจะว่าตามนี้หละครับ ทาการดำเนินการจริงๆ นะครับต้องการแบบนี้เลย เราว่าน่าจะติดตามเรเองนะมาที่นี่หละครับ ที่วาน้อง ๆ จะต้องการให้เงินตาง ๆมากกว่านี่ เราว่าเงินตาง ๆ ก็ให้น้อง ๆ เองมาเรียนรุ้ว่าเราเองนะต้องการแบบไหนหรือ่วาเขาเองต้องการให้เขาเองได้รับรีุ้ว่าตัวเองชอบต้องการแบบไหน รักษาส..

Read more